Λίστα ελέγχου χαρτοφυλακίου HR

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ή ο ΥΕ, έχει ευρείες ευθύνες για τη διαχείριση των πολιτικών και των διαδικασιών για τους υπαλλήλους ενός οργανισμού. Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου προγραμμάτων και υπηρεσιών είναι σημαντική για τον Ανθρώπινο Δυναμικό, διότι συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για πρόσληψη, εκπαίδευση και διατήρηση.

Σχεδιασμός εργατικού δυναμικού και στελέχωση

Ο προγραμματισμός για τις εργασιακές ανάγκες του οργανισμού είναι πιθανώς το κύριο μέλημα των περισσότερων επαγγελματιών HR. Η στελέχωση της επιχείρησης με ειδικευμένους υπαλλήλους που είναι καλά εκπαιδευμένοι, παραγωγικοί και πρόθυμοι να συμβάλουν στους στόχους του οργανισμού είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, ο ΥΕ πρέπει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό, όχι μόνο όσον αφορά τη φυλή, το φύλο και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, αλλά και όσον αφορά το σύνολο δεξιοτήτων, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάρτιση. Η κατοχή υπαλλήλων από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα μπορεί να επιτρέψει στην οργάνωση να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία όλων των εργαζομένων της για την επίτευξη των στόχων της.

Αμοιβές και παροχές

Οι απολαβές ή οι χρηματικές αποζημιώσεις και τα οφέλη είναι τομείς του χαρτοφυλακίου ανθρώπινων πόρων που παραδοσιακά συνδέονται με αυτό το τμήμα. Ωστόσο, καθώς οι οργανώσεις αναπτύσσονται και αναπτύσσονται, η HR μπορεί να επεκτείνει το πρόγραμμα ωφελημάτων για να παρέχει στους εργαζόμενους καινοτόμες επιλογές, όπως άδεια πατρότητας, παρατεταμένο χρόνο διακοπών για εξαιρετικές επιδόσεις εργασίας, επιλογές μετοχών ή επενδυτικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Ενώ ο ΥΕ έχει την ευθύνη για την επεξεργασία των μισθών των εργαζομένων και για να εξασφαλίσει ότι ο καθένας λαμβάνει ένα σωστό ποσό αναρρωτικής άδειας και χρόνου διακοπών, μπορεί επίσης να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του μια ισχυρή εστίαση στην προσαρμογή των αμοιβών στις βέλτιστες πρακτικές του οργανισμού.

Οργανωτική Ανάπτυξη

Ο ΥΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οργανωτική ανάπτυξη παρέχοντας στους υπαλλήλους κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη. Τα προγράμματα κατάρτισης παρέχονται συνήθως στο σπίτι και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού στις πολιτικές της εταιρείας, την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας ή τις διαδικασίες για την αίτηση ανάπαυσης. Από την άλλη, η επαγγελματική εξέλιξη είναι πιο προσαρμοσμένη στους μεμονωμένους υπαλλήλους. Εδώ, η HR παρέχει εκτιμήσεις επιδόσεων, πρόσβαση σε εκπαίδευση και συνέδρια εκτός χώρου καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης σταδιοδρομίας.

Υπηρεσίες υποστήριξης υπαλλήλων

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουν το ανθρώπινο δυναμικό ως ουδέτερο έδαφος μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης. Εάν οι εργαζόμενοι έχουν ανησυχίες σχετικά με τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις με τους επιβλέποντες, τα προβλήματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά, Υπό αυτή την έννοια, ο Ανθρώπινος Πόλος έχει μια σημαντική λειτουργία για να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους υπαλλήλους. Ο απώτερος στόχος του οργανισμού πρέπει να είναι να διατηρεί τους εργαζομένους ευτυχισμένους και παραγωγικούς. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συνδέσεων με άλλους οργανισμούς ή άτομα που μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους είναι ουσιαστικής σημασίας για το χαρτοφυλάκιο HR.